TMKA

Zespół pracujący w naszej firmie, to wysoko wykwalifikowani praktycy z pasją!

Dzięki naszym specjalistom, ich zaangażowaniu, umiejętności powiązania wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz posiadanej interdyscyplinarności (tj. znajomości różnych dziedzin elektroenergetyki), możliwe jest prezentowanie kreatywnych i jak najlepszych rozwiązań/rekomendacji dla klientów.

Trzonem zespołu i założycielem firmy Technical Management jest Tomasz Karwat – wiodący audytor i ceniony ekspert na rynku usług technicznych. Posiada uprawnienia specjalisty BHP i audytora wewnętrznego BHP. Jest certyfikowanym wykładowcą SEP i Rzeczoznawcą Izby Rzeczoznawców SEP oraz Rzeczoznawcą NOT. Występuje również jako biegły sądowy ad hoc. Pracuje jako ekspert firm ubezpieczeniowych w zakresie likwidacji szkód majątkowych, między innymi dla takich firm jak: PZU, Aviva, Warta czy Hestia.

Posiada wszechstronne wykształcenie, głównie w zakresie elektroenergetyki, ale także w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, co pozwala mu na tworzenie analiz finansowych dla projektów inwestycyjnych. W czerwcu 2014 ukończył z wyróżnieniem program Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Praktykuje pomiary elektroenergetyczne od ok. 20 lat, jednocześnie prowadząc szereg szkoleń z tego zakresu. Od lipca 2014 pełni funkcję redaktora merytorycznego w wydawnictwie Wiedza i Praktyka.

Tomasz Karwat podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej opracował ok. 300 różnych prac eksperckich z zakresu elektroenergetyki, w tym instrukcje eksploatacji dla firm z rozmaitych branż. Ugruntowana wiedza techniczna oraz znajomość prawa i ekonomii, pozwoliły mu na zdobycie doświadczenia w realizowaniu audytów instalacji elektroenergetycznych. Tomasz Karwat może się także poszczycić unikalnymi kwalifikacjami w zakresie optymalizacji zużycia energii, które z sukcesem wykorzystywał podczas współpracy z wieloma czołowymi polskimi i zagranicznymi firmami. Jako jeden z niewielu ekspertów w Polsce, posiada certyfikat ITC Termography, dzięki któremu może wykonywać pomiary termowizyjne na całym świecie.

Pozostała część zespołu:

 • Inżynier elektroenergetyk – specjalista, który ma świadectwa kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich „E” i „D” w pełnym zakresie (obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym) oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej z zakresu instalacji elektrycznych oraz. Jest także rzeczoznawcą-audytorem SWIE – Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Energetycznych w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, projektowania, nadzorów, kierowania pracami kontrolno-pomiarowymi, ocen eksploatacji, wykonywania audytów, sporządzania bilansów energetycznych. Ponadto przygotowuje opinie, ekspertyzy, projekty w zakresie elektroenergetyki – linii kablowych napowietrznych 15kV i 0,4 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV, pomiary sprzętu dielektrycznego. Jest także ekspertem ds. BHP, prowadzi szereg szkoleń w zakresie BHP.
 • Magister inżynier elektroenergetyk – specjalista posiadający świadectwa kwalifikacyjne SEP do 15 kV grupa 1,2 „E” i „D”. Przygotowuje opinie i ekspertyzy w takich obszarach jak: elektryka, elektroenergetyka, instalacje i urządzenia elektryczne, a także opinie na rzecz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, policji, prokuratury i sądów. Pracuje również jako biegły sądowy z zakresu energetyki oraz jest licencjonowanym zarządcą nieruchomościami.
 • Magister inżynier elektrotechnik – posiada uprawnienia SEP „D” i „E” w grupie 1. Ma również uprawnienia budowlane do projektowania – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jest ekspertem w dziedzinie elektrotechniki. Wykonuje projekty budowlane, wykonawcze z branży energetycznej (N.N., S.N., W.N., fotowoltaika), projekty energetyczne dla obiektów liniowych i kubaturowych. Zajmuje się także przygotowywaniem specyfikacji technicznych i materiałów przetargowych.
 • Doktor inżynier elektrotechnik – specjalista ds. trakcji elektrycznej, posiada świadectwa kwalifikacyjne SEP „E” i „D” w zakresie kontrolno-pomiarowym instalacji i sieci elektroenergetycznej i elektrycznej sieci trakcyjnej. Wykonuje badania homologacyjne wyposażenia elektrycznego trolejbusów, tramwajów sprawdzając ich zgodność z polskimi rozporządzeniami, badania autobusów elektrycznych pod względem zgodności z regulaminem R100 oraz przeprowadza badania okresowe i rozszerzone tramwajów i trolejbusów. Przede wszystkim zajmuje się tematyką związaną z badaniami instalacji elektrycznej tramwajów, trolejbusów oraz autobusów elektrycznych pod względem bezpieczeństwa eksploatacji. Autor oraz współautor wielu publikacji oraz referatów naukowych.
 • Magister inżynier elektryk –  ekspert posiadający świadectwa „E” i „D” bez ograniczeń napięcia.  Arbiter sądowy, ekspert przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, audytor, doradca efektywności energetycznej oraz wykonawca instalacji OZE. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania rynku energii elektrycznej zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz budowy i funkcjonowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej wszystkich napięć. Jest ekspertem z zakresu energetyki odnawialnej, poprawy efektywności energetycznej, audytów energetycznych, budowy i funkcjonowania urządzeń energetycznych wytwórczych: konwencjonalnych i odnawialnych, urządzeń przesyłowych oraz odbiorczych. Autor licznych publikacji branżowych z zakresu , optymalizacji kosztów zakupu i zużycia energii elektrycznej, funkcjonowania sieci przesyłowych, dystrybucyjnych odbiorczych, funkcjonowania rynku energii elektrycznej, energetyki odnawialnej i wielu innych.
 • Magister inżynier elektryk – specjalista, który posiada uprawnienia budowlane w zakresie sieci instalacji elektrycznych, obejmujące: instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, stacje, urządzenia elektroenergetyczne. Posiada również świadectwa kwalifikacyjne “E” i “D” grupa 1,2,3. Jest także Rzeczoznawcą Budowlanym wpisanym do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć. Pracuje także jako konsultant w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej. Ma doświadczenie jako kierownik budowy i inspektor nadzoru. Przygotowuje opinie i ekspertyzy z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sieci elektroenergetycznych wszystkich napięć, trakcji elektrycznych, a także elektrowni wodnych i cieplnych. Jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz biegłym sądowym.
 • Magister inżynier elektrotechnik – Ma w swoim dorobku uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej z zakresu sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Posiada także świadectwa SEP typu „E” i „D”. Jest rzeczoznawcą kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Zajmuje się przygotowywaniem opinii i ekspertyz, a także projektów w obszarze elektryki, elektroenergetyki, instalacji i urządzeń elektrycznych. Kosztorysant robót elektrycznych i telekomunikacyjnych, a także kierownik budowy i inspektor nadzoru.
 • Inżynier elektryk – Posiada uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe w zakresie instalacji elektrycznych, kierownik budowy, inspektor nadzoru, kosztorysant. Przygotowuje opinie i projekty z obszaru instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla obiektów budownictwa mieszkaniowego i komunalnego oraz inwentaryzacje z natury instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Ponadto zajmuje się doradztwem technicznym oraz dokonuje weryfikacji dokumentacji projektowej.
 • Doktor inżynier elektroenergetyk – Odbywał liczne staże naukowe zarówno w Polsce, jak i za granicą a także brał udział w wielu projektach badawczych i projektach przemysłowych. Jest autorem i współautorem dużej ilości patentów oraz wynalazków z zakresu elektroenergetyki. Ponadto jest autorem wielu publikacji naukowych krajowych i zagranicznych dotyczących szeroko pojętej elektroenergetyki.
 • Magister inżynier transportu, inżynier elektryk – Ekspert, posiada świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” oraz na stanowisku dozoru „D” w zakresie obsługi, remontów i kontrolno-pomiarowym. Zajmuje się badaniami homologacyjnymi oraz okresowymi badaniami technicznymi tramwajów i trolejbusów, a także badaniami, które mają na celu dopuszczenie do ruchu urządzenia techniczne związane z miejskim transportem elektrycznym. Prowadzi wiele prac badawczo-rozwojowych w branżach związanych z szynowym transportem publicznym. Pracuje jako konsultant i doradca techniczno-ekonomiczny w zakresie rozwiązań technicznych w transporcie publicznym. Ponadto przygotowuje opinie i ekspertyzy zdarzeń losowych w elektrycznej komunikacji miejskiej oraz w transporcie szynowym. Autor licznych projektów norm technicznych związanych z eksploatacją tramwajów i ich infrastruktury. Jest także autorem wielu publikacji z zakresu transportu miejskiego i trakcji elektrycznej.
 • Magister inżynier automatyk – specjalista, rzeczoznawca SEP w zakresie automatyki i techniki pomiarowej; ekonomiki, zarządzania i organizacji pracy; elektroniki. Posiada świadectwo kwalifikacyjne typu “E” oraz “D”, a także świadectwa bezpieczeństwa osobowego do poziomu NATO SECRET włącznie. Jest doradcą w dziedzinie systemów kompleksowego sterowania i automatyzacji procesów przemysłowych. Pracuje również jako konsultant ds. wdrażania zaawansowanych technologicznie rozwiązań z obszaru elektroniki, elektryki, automatyki przemysłowej, kompleksowej i robotyki. Ponadto Przygotowuje ekspertyzy, opinie i oceny rozwiązań technicznych i technologicznych pod względem innowacyjności. Posiada także bogate doświadczenie z zakresu problematyki funduszy i programów UE. Jest także audytorem energetycznym.
 • Magister inżynier telekomunikacji – specjalista informatyk programista, elektronik z zakresu sprzętu informatycznego i sieciowego, a także oprogramowania, elektronicznych urządzeń powszechnego użytku (ESPU) oraz urządzeń i instalacji do monitoringu i zabezpieczeń. Przygotowuje opinie z zakresu informatyki, elektroniki, oraz innowacyjności wg kryteriów UE. Jest Ekspertem Komisji Europejskiej ds. ochrony granic i przetargów oraz zarządzania projektami.
 • Inżynier elektronik – posiada świadectwa kwalifikacyjne SEP „E” i „D”. Ekspert z zakresu elektroniki/elektrotechniki dźwigowej. Przygotowuje ekspertyzy i opinie urządzeń dźwigowych ruchu pionowego takie jak: windy osobowe, towarowe, samochodowe oraz schody ruchome. Przeprowadza kontrole stanu technicznego urządzeń dźwigowych oraz wykonuje pomiary ochronne instalacji przeciwporażeniowych transportu pionowego.
 • Magister inżynier elektryk – właściciel uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Posiada także świadectwa kwalifikacyjne do 15 kV „E” oraz „D”. Kierownik budowy, inspektor nadzoru. Przygotowuje ekspertyzy i opinie z zakresu elektryki, elektroenergetyki, instalacji i urządzeń elektrycznych. Ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych – przygotowuje postępowania zamówień na roboty budowlane.
 • Magister inżynier mechanik – Zajmuje się odnawialnymi źródłami energii czyli np.: pompami ciepła, magazynowaniem energii, dolnymi źródłami ciepła, budownictwem zero i plus energetycznym.
 • Magister inżynier logistyki, magister inżynier elektrotechniki – Posiada świadectwa kwalifikacyjne „D” do 1 kV oraz „E” w zakresie eksploatacji urządzeń gazowych i urządzeń elektrycznych do 1 kV wraz z pomiarami ochrony przeciwporażeniowej.
 • Magister inżynier elektrotechnik – specjalista w zakresie sieci i systemów. Posiada świadectwa kwalifikacyjne „D” i „E”  Grupa 1 i 2 oraz certyfikat zarządzania projektami IPMA Level B. Specjalista ds. eksploatacji sieci elektroenergetycznych, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, hurtowego i detalicznego rynku energii elektrycznej. Ekspert w dziedzinie organizacji, restrukturyzacji i optymalizacji procesów eksploatacyjnych, przygotowania strategii i jej realizacji, prowadzenia projektów inwestycyjnych, zakupowych i organizacyjnych w sektorze paliwowo-energetycznym.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji